Openbaar domein

Deze bestuursperiode investeren we dubbel zoveel in het openbaar domein dan tijdens de vorige legislatuur. Maar liefst 134 miljoen euro is in de stadsbegroting voorzien voor het aanleggen van pleinen, stoepen, groen en water.

Enkele grootschalige projecten die we verwezenlijken:

  • Via sinjoor Groenplaats/Wapper. Als stad willen sterk inzetten om de as tussen het centraal station en de Scheldekaaien om te vormen tot een aantrekkelijke publieke ruimte. Dat doen we ondermeer door de heraanleg van o.a. de Wapper en omgeving Groenplaats.
  • In het kader van de aanpak van de vijver stadspark werkt een studiebureau de verbinding van de bemaling van den Bell naar de vijver van het stadspark verder uit. Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat we er in de toekomst mogelijks nog andere tijdelijke bemalingen kunnen koppelen aan de verbindingsleiding tussen den Bell en de vijver van het stadspark.
  • Lillo fase I en II: Deze legislatuur zetten we sterk in op de realisatie van het Masterplan Lillo. In fase I zal de volledige wegenis (en riolering) van Lillo vernieuwd worden. In deze fase wordt eveneens ingezet op het herstel van het zuidwestelijke stervormige bastion. In 2020 werden de plannen voor fase 1 definitief afgewerkt zodat de uitvoering na het horeca-seizoen 2021 van start kan gaan. Ondertussen wordt volop gewerkt aan de ontwerpplannen voor de 2e fase, met name de verplaatsing van de haven en de verdere vervolledigen van de stervorm.
  • Masterplan Sint- Anneke Plage en ontharding parking: In overleg met De Vlaamse Waterweg werd begin 2020 de ambitie voor de Scheldeboorden Linkeroever scherp gesteld. Vervolgens werd een ontwerpwedstrijd opgestart in het kader van de aanstelling van een team voor de opmaak van een masterplan en de vertaling van het masterplan in een ontwerp publieke ruimte. De inzendingen worden nog in de loop van november 2020 verwacht zodat in 2021 van start gegaan kan worden met de ontwerpopdracht.
  • Park Groot Schijn: De parkdelen fase 1 en 2 hebben ondertussen enkele seizoenen kunnen groeien en vergroenen en zijn vlot in gebruik door vele wandelaars, fietsers en sportievelingen. Het skatepark en centrale groene plein zijn een trekpleister geworden voor jong en oud. Intussen zijn ook de plannen voor de aanleg van de fiets –en voetgangersbrug over het Schijn naar het speelbos klaar. De bouwvergunnings –en aanbestedingsprocedure zijn lopende en de uitvoering staat gepland voor de eerste helft van 2021. Voor de zomer 2021 zal de brug gerealiseerd zijn.
  • Het Rozemaaipark: Dit park werd niet alleen geselecteerd voor de finale van de prijs publieke ruimte, waarbij Antwerpen een eervolle vermelding kreeg, en als eerste eindigde met het project Scheldekaaien. In 2021 worden de eerste stappen gezet voor de opstart van fase 2 van het park Rozemaai. Er zal gestart worden met de opmaak van een ontwerpplan voor het overige gedeelte van de beekvallei zodat we binnen enkele jaren terug stromend water via de Oude Landen naar het Schijn kunnen brengen.

Naast grootschalige projecten, willen we via structureel onderhoud ook een kwaliteitsvol openbaar domein garanderen. In 2020 kreeg het WegenInformatiesysteem verder vorm. Dit platform levert de stad en zijn districten een assetmanagementtool op om de kwaliteit van het openbaar domein beter te kunnen monitoren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ontsluiting van de data zodat kortelings een voorstelling aan de districten kan volgen. We voorzien vanzelfsprekend budget om de data ook op regelmatige basis te actualiseren.

Vergroenen, verblauwen en ontharden staan centraal in ons beleid. Daarom zetten we zo veel als mogelijk in op tuinstraten, waterplannen, Antwerpen breekt uit en led-verlichting.

 

Tuinstraten

Met het pilootproject ‘Tuinstraten’ gingen we op zoek naar de invulling en totstandkoming van een tuinstraat. Na een experimenteerfase gingen e ontwerpers opnieuw aan de slag met de feedback van de bewoners. Momenteel zijn de eerste tuinstraten in uitvoering. De overige tuinstraten in Wilrijk, Borgerhout en Deurne worden vanaf het voorjaar van 2021 gerealiseerd.

 

(Wijk)waterplannen

Ons klimaat is wereldwijd aan het veranderen. De gevolgen hiervan zijn al zicht- en voelbaar: korte perioden met hevige regenbuien en lange, aaneengesloten periodes van droogte. Steden over de hele wereld moeten zichzelf en hun burgers hier tegen wapenen, ook Antwerpen. Daarom ontwikkelde de stad Antwerpen het Waterplan. Het plan voorziet onder meer dat waterbuffering en regenwaterinfiltratie standaard wordt toegepast in stadsvernieuwingsprojecten en bij de (her)aanleg van het openbaar domein, en dat een aantal probleemzones worden aangepakt. De wijkwaterplannen zijn een vervolg op het waterplan en geven concreet aan hoe en waar water en groen op wijkniveau een strategische en kwalitatieve plaats kunnen krijgen. Deze plannen leveren specifieke randvoorwaarden op voor toekomstige boven- en ondergrondse investeringen om zo de afgebakende wijken meer resistent te maken tegen extreme regenval, droogte en hitte.

Daarnaast ontharden we structureel niet-functionele verharde ruimtes op straten en pleinen en zetten in op vergroening in functie van infiltratie en verkoeling. We laten hemelwater maximaal infiltreren om de grondwaterstand te herstellen. We nemen generieke maatregelen zoals het ontkoppelen van regenwater, tuinstraten, wadi’s (een combinatie van een bovengrondse infiltratiekom met een ondergrondse infiltratievoorziening), groendaken,… Door de uitvoering van dit waterplan maken we van Antwerpen een waterrobuuste stad.

 

Antwerpen breekt uit!

‘Antwerpen breekt uit’ wil meer ruimte maken voor groen en water in de straat door te gaan ontharden. Hierbij wordt ingezet op drie concepten, namelijk een nieuwe reeks ‘tuinstraten’, ‘woonstraat breekt uit’ en ‘quick win ontharding’. Een tuinstraat zet in op ontharding om maximaal te gaan vergroenen, verblauwen en verbinden. Een woonstraat vertrekt vanuit de klimaatopgave van een straat, verkent publiek-private samenwerkingen en volgt een gebiedsgerichte aanpak en een quick win ontharding onthardt op korte termijn; grijs eruit en groen erin.

 

Lichtplan

In nauwe samenwerking met NMBS en Afdeling onroerend erfgoed werd in 2020 de start gegeven aan de opmaak van het lichtplan voor het centraal Station. De afspraken tussen stad en NMBS werden omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de verlichting van Marnixplaats, de kranen aan de rede en de tunnelgebouwen van de voetgangerstunnel werden in 2020 proefopstellingen gehouden in voorbereiding van de definitieve realisatie in 2021.Voor de verlichting van het Steen, de Hollandse Synagoge, het masterplan Via Sinjoor en Vlaamse Opera is de opmaak van de bestekken voor de aanstelling van lichtontwerpers in voorbereiding zodat ook daar vanaf 2021 gestart kan worden met de opmaak van een ontwerp.

Het zijn heel wat projecten waarmee ik van Antwerpen een aangenamere stad wil maken, winter en zomer, vandaag en later, voor ons en de generaties na ons.