Capaciteit 1 oktober 2018

Principebeslissing rond extra publieke voorzieningen in Borgerhout

Met het ‘Masterplan Publieke Ruimte Borgerhout’ zijn in 2010 de eerste stappen gezet om tegemoet te komen aan de grote nood aan tal van publieke voorzieningen in het district. Binnen dit plan zijn er twee sites geselecteerd waar deze extra voorzieningen een plek kunnen krijgen: de omgeving van het Moorkensplein en de omgeving van de Turnhoutsepoort en de Stenenbrug, aan ‘den Bretel’. Deze sites kunnen samen zorgen voor extra capaciteit voor zorg, kinderopvang, cultuur, sport, jeugd en onderwijs. Nu heeft het college beslist hoe de voorzieningen over de sites zullen verdeeld worden. Bij de inplanting ervan wordt maximaal rekening gehouden met de beschikbare ruimte enerzijds en de noden van Borgerhout anderzijds. De eerste stappen uit dit masterplan zijn ondertussen van start gegaan. Zo is het districtshuis volledig gerenoveerd en wordt momenteel het Moorkensplein heraangelegd van gevel tot gevel. Met de beslissing van het college kan de concrete uitwerking van de projecten voor beide sites van start gaan.

Na een grondige voorbereiding heeft het college een principebeslissing genomen over de verdeling van de publieke voorzieningen voor Borgerhout over twee eerder geselecteerde sites, de omgeving van het Moorkensplein en de omgeving van de Turnhoutsepoort en de Stenenbrug, aan ‘den Bretel’. Zo kan er op middellange termijn een basisschool bijkomen aan de Turnhoutsebaan, Bretel Noord. De site Moorkensplein zal worden ingezet voor extra capaciteit voor een Huis van het Kind, kinderopvang, cultuur, jeugd en buurtsport. Samen met de uitbreiding van het huidige Moorkensplein komt er ook extra open en groene ruimte bij in dit deel van Borgerhout.

Nieuwe basisschool met turnzaal
Volgens schepen voor onderwijs Claude Marinower blijft de capaciteitsproblematiek voor scholen in Borgerhout een aandachtspunt:

Recente cijfers wijzen er op grote tekorten voor kleuter- en lager onderwijs en weinig tot geen uitwijkmogelijkheden naar de omliggende wijken om deze tekorten op te vangen. Op dit moment wordt er gedacht aan een éénstroom basisschool, met van elk jaar één klasje, met turnzaal en optioneel een aanvullend programma voor deeltijds kunstonderwijs. De site Bretel aan de Turnhoutsebaan heeft een oppervlakte van 1565m² en wordt vandaag gebruikt als buurtparking en hondenweide.

Vooraleer er een school komt moet er eerst nog overlegd worden binnen de stedelijke task force welke inrichtende macht er geïnteresseerd is. Daarna moeten er middelen worden gevonden, eventueel via de Vlaamse capaciteitsmiddelen, waarna er een vergunningsprocedure moet doorlopen worden. De site aan Bretel Noord is extra gevoelig vanwege geluid, fijn stof en mobiliteit. Het toekomstige ontwerp zal moeten voldoen om een maximale kwaliteit op vlak van geluid, mobiliteit en luchtkwaliteit te realiseren. Parallel wordt er verder gezocht naar eventuele andere sites.

Schepen Marinower: “Met deze beslissing kunnen we schoolbesturen aansporen om Vlaamse capaciteitsmiddelen aan te vragen voor de realisatie van extra capaciteit. Cijfers tonen aan dat er een nood is voor de stad van 15.500 plaatsen basis en secundair samen en ook in deze wijk Borgerhout intra muros.” Ten vroegste over 4 jaar zal effectief een school gerealiseerd kunnen worden.

Uitbreiding Moorkensplein
Na de verhuis van de politie naar het nieuwe centrale politiegebouw aan het station van Berchem kunnen zowel het oude administratieve gebouw als het politiegebouw worden afgebroken. Zo wordt het totale Moorkensplein een open ruimte van zo’n 8000m² groot.

Aan de rand van dit nieuwe stukje Moorkensplein en in de Mellaertsstraat 18-20 wordt er in een nieuwe bebouwing voorzien. Met de principebeslissing van vandaag zorgt deze nieuwe bebouwing voor een nieuwe plek voor stedelijke dienstverlening zoals een Huis van het Kind, kinderopvang, cultuur, jeugd en buurtsport. Deze invulling zorgt voor leven op het nieuwe plein, zowel tijdens als na de kantooruren.

Nieuwe locatie districtsbibliotheek
Vandaag heeft de districtsbibliotheek een tijdelijke plek gevonden in het oude administratieve gebouw aan het Moorkensplein. Met de verdere uitbreiding van het Moorkensplein en dus de afbraak van dat gebouw in het vooruitzicht, is de stad op zoek naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek.

Samen met de ondernemersorganisatie UNIZO Provincie Antwerpen, die haar intrek neemt in de nieuwe Peperbus – de kerk Sint Jan Evangelist -, wordt er gekeken of de bibliotheek een plek kan krijgen binnen deze nieuwe invulling. De Peperbus is integraal beschermd als monument waardoor er bij de herbestemming een zorgvuldig evenwicht wordt gezocht tussen het maximale behoud van dit monument en de ingrepen die nodig zijn voor het nieuwe gebruik van het gebouw. Mocht de realisatie van een bibliotheek niet mogelijk blijken in de Peperbus, zal deze een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur aan het Moorkensplein.