Openbaar domein 31 juli 2020

Antwerpen maakt hergebruik van bemalingswater door omwonenden mogelijk

Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners kosteloos gebruik maken van het opgepompte grondwater.

Bij bouwwerken wordt vaak grondwater opgepompt om de werf droog te houden (bemaling). In de Bouwcode van de stad Antwerpen en volgens de Vlarem-wetgeving moet dit opgepompte grondwater terugvloeien in de bodem om de grondwatertafel opnieuw aan te vullen (retourbemaling). Dit is technisch niet altijd mogelijk. Waar retourbemaling niet haalbaar is, moet op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte water.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Water is een kostbaar goed en zeker in een stedelijke context kunnen we daar niet genoeg de nadruk op leggen. We zijn intussen allemaal bekend met de problematiek van de grondwaterstand. Door een extra inspanning te doen via het vergunningenbeleid proberen we als stad een voortrekkersrol te spelen op vlak van duurzaam watergebruik. Door het voorzien van een eenvoudig aftapkraantje kunnen omwonenden zo van dit water gebruik maken voor bijvoorbeeld planten of bloemen.”

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “De klimaatverandering is een uitdaging. Water is schaars en moet dus zo veel als mogelijk hergebruikt worden. Onlangs hebben we bijvoorbeeld bij de parking aan de Keizershoek in Merksem samen met Lantis een oplossing gezocht om het opgepompte water niet verloren te laten gaan in de riool. Het water dat bij deze werf wordt opgepompt, wordt momenteel gekanaliseerd naar achterliggende velden en weiden. Nuttig gebruik van bemalingswater: daar moeten we snel grote stappen in kunnen zetten.”

Recuperatie opgepompt grondwater

Om te voorkomen dat bemalingswater terug naar de riool vloeit, zal de stad Antwerpen bijzondere voorwaarden opleggen bij milieumeldingen van bronbemalingen. Waar dit mogelijk, veilig en haalbaar is kan er op de lozingsleiding een aftapmogelijkheid voorzien worden zodat omwonenden kosteloos gebruik kunnen maken van het opgepompte grondwater. Dit kan enkel als er ook een veilige en vrije toegang vanop de openbare weg naar het aftappunt gegarandeerd kan worden. De installatie van het aftappunt zal gebeuren bij de start van de bemalingswerken.

Daarnaast zal de aannemer op een zichtbare plek aangeven dat er water beschikbaar is. De stad zal daarom bij het verlenen van de meldingsakte ook een affiche aanleveren die vermeldt of het water gebruikt kan worden en waarvoor. Soms zullen er immers beperkingen gelden om het water te gebruiken. Zo is het bemalingswater nooit drinkbaar, maar kan het bijvoorbeeld wel aangewend worden om de tuin te besproeien. De affiche zal aan het aftappunt worden gehangen om omwonenden goed te informeren.

Info: Persbericht Stad Antwerpen