Innovatie 21 juni 2021

Antwerps Klimaatfonds ondersteunt 8 innovatieve projecten met toelage

In februari lanceerde de stad Antwerpen voor het nieuwe Klimaatfonds één open en twee thematische oproepen. Met het fonds ondersteunt de stad projecten die mee het verschil kunnen maken bij de uitvoering van haar klimaatambities. Met haar klimaatplan gaat de stad voor een halvering van de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030. Van de 23 ingediende projecten voor het Klimaatfonds voldeden er 8 aan alle opgelegde criteria. Zij krijgen nu een toelage, goed voor een totaalbedrag van 212.400 euro.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws is enthousiast over de grote respons na de eerste projectoproep van het Klimaatfonds. “Dit bewijst opnieuw dat heel wat organisaties en bedrijven klaar staan om de Antwerpse klimaatambities te helpen waarmaken. We hebben met de stad een ambitieus plan met enkele concrete doelstellingen. We weten dat ze haalbaar zijn, maar kunnen dit als stad niet alleen. Met dit Klimaatfonds zetten we nu de noodzakelijke volgende stap richting een klimaatneutrale stad.”

Thematische oproep eerlijke energietransitie

De thematische oproep eerlijke energietransitie richtte zich vooral naar projecten die duurzame energie toegankelijk maken voor iedereen. Van de vier ingediende voorstellen besliste de stad om er drie te betoelagen:

Gelijkstroom 2.0

Sinds 2019 is de energy community ‘Gelijkstroom – Stalins in de zon’ actief in enkele straten in Antwerpen. Zij wekken lokale zonne-energie op en delen die op buurtniveau. Het project Gelijkstroom 2.0 gaat nog verder door zonnedelen te koppelen aan elektrisch rijden en autodelen. Daarnaast wil het project huurders van Woonhaven betrekken. Gelijkstroom 2.0 ontvangt 21.000 euro subsidie via het Klimaatfonds.

Zon voor iedereen

Reset Vlaanderen vzw en ZuidtrAnt slaan de handen in elkaar om zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken en specifieke doelgroepen meer te betrekken bij de omschakeling naar duurzame energie. Ze willen dit doen door gebouwen van doelgroepenorganisaties uit te rusten met zonnepanelen, betaald door een energiecoöperatie waar iedereen mee kan in investeren. Daarnaast staat ook een groepsaankoop van zonnepanelen en thuisbatterijen gepland. Het project krijgt een toelage van 16.000 euro.

Zonne Cargo Hub

ZuidtrAnt wil elektrische deelbakfietsen aanbieden die gestald worden in een speciale fietsenstalling met oplaadpunten. De stroom wordt lokaal opgewekt met zonne-energie. Reservatie van een bakfiets en ontgrendelen van de fietsenstalling gebeuren via eenzelfde app. Het project wil op die manier bijdragen aan een duurzamere mobiliteit voor iedereen. Dit project krijgt een toelage van 24.000 euro.

Thematische oproep klimaatneutrale bedrijventerreinen

Deze oproep richtte zich vooral op projecten die bedrijventerreinen in Antwerpen klimaatbestendiger helpen maken. Er werden vier projecten ingediend, waarvan er twee een toelage krijgen.

Blue Gate Antwerp

Blue Gate wil een klimaatneutraal en zelfs een energiepositief bedrijventerrein realiseren. Het project zal vertrekken vanuit een studie die moet aangeven welke stappen nodig zijn om energie-innovatie te integreren op het bedrijventerrein om minstens naar klimaatneutraliteit en later naar een energiepositief terrein over te gaan. Blue Gate ontvangt 50.000 euro subsidie van het Klimaatfonds.

Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd wil appartementsgebouwen aan de Fruithoflaan in Berchem aansluiten op het bestaande warmtenet. Hiervoor wil het bedrijf eerst een studie uitvoeren die de haalbaarheid van een energierenovatie en een aansluiting op het warmtenet onderzoekt. De aansluiting van gebouwen zal gekoppeld worden aan maatregelen om het warmteverbruik te verminderen. Daardoor kunnen meer woningen aansluiten op het warmtenet en moeten er geen extra restwarmtebronnen gezocht worden. Warmte Verzilverd ontvangt een subsidie van 41.000 euro.

Schepen voor economie en innovatie Claude Marinower: “Vanuit alle beleidsdomeinen slaan we de handen in elkaar om voor een klimaatvriendelijke toekomst te gaan. De stad investeert daarbij ook in het toekomstbestendig maken van haar economie, en daarbij is duurzaam ondernemen cruciaal. Onze bedrijventerreinen kunnen daarin een cruciale rol spelen. Ik ben dan ook verheugd dat we via het klimaatfonds twee mooie projecten kunnen ondersteunen. Beide projecten hebben een positieve energie-impact die verder gaat dan de eigen site zodat ook de omliggende buurt, zoals bv. de appartementsblokken van de Fruithoflaan in Berchem, er baat bij heeft. Zo hebben onze bedrijven niet alleen een economische meerwaarde voor de stad, maar leveren ze ook een bijdrage aan het klimaatneutraal maken van onze stad.”

Open oproep Antwerpen Klimaatstad

Voor de open oproep konden alle mogelijke duurzame projecten vrij inschrijven. Van de vijftien ingediende dossiers selecteerde de jury er drie die een toelage ontvangen.

Circulaire en inclusieve maaltijden

Het project ‘circulaire & inclusieve maaltijden’ biedt oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan door reststromen in te zetten voor de productie en levering van onder andere soepen en andere cateringopdrachten. De reststromen worden op de online marktplaats Get Wasted aangeboden. Daarnaast wil de organisatie leerlingen sensibiliseren rond voedseloverschotten, lokale productie en sociale economie, met workshops en praktijkbezoeken. Het project ontvangt 27.500 euro.

Warmte Aan de Stroom (WAS)

WAS wil een renovatiestrategie ontwikkelen die de energieomslag van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen doorvoert en waarbij warmte wordt gewonnen uit regenwater en huishoudelijk afvalwater. De nieuwe technologie houdt rekening met de stedelijke context (weinig plaats), de schaal (veel woningen) en de impact op de leefomgeving (reductie van C02-uitstoot). Dit project krijgt een toelage van 27.000 euro.

Jong begonnen, klimaat gewonnen

Met het project ‘jong begonnen, klimaat gewonnen’, willen de indieners educatieve pakketten, vormingen en huurkoffers met educatief materiaal rond de klimaatproblematiek ontwikkelen voor Antwerpse scholen. Hiervoor ontvangen ze een toelage van 5.900 euro.

Zelf een project opstarten

Geïnteresseerde burgers, verenigingen of bedrijven die met vernieuwende projectideeën willen bijdragen aan de klimaatambities van de stad Antwerpen worden via www.antwerpenmorgen.be geïnformeerd over toekomstige oproepen.

Info: Persbericht Stad Antwerpen