A'REA 2020 12 september 2018

A’REA 2020: het Antwerpse antwoord om de negatieve impact van de sociale achtergrond tegen te gaan

Het OESO-rapport bevestigt wat we eigenlijk al wisten. De sociale achtergrond bepaalt nog altijd sterk waar jongens en meisjes terechtkomen. Alle investeringen ten spijt hebben kinderen in kansarmoede of met een migratieachtergrond minder kansen in ons onderwijs.

Claude Marinower: “Dirk Van Damme zegt dat er nood is aan een nieuw arsenaal van instrumenten en beleid op vlak van gelijke onderwijskansen. Twee jaar geleden trokken we diezelfde conclusie in Antwerpen. A’REA 2020 is ons antwoord. Een wijkgericht antwoord, aangezien de uitdagingen zich voornamelijk concentreren in wijken met een  grote vertegenwoordiging van kinderen met een lage sociaaleconomische status. Een antwoord gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek.”

A’REA 2020 beoogt voor alle leerlingen een doorstroom naar hoger onderwijs en/of een professionele carrière op basis van talenten en passies, niet op basis van de sociale achtergrond. We geloven in de mogelijkheden van elk kind, we stellen hoge verwachtingen en geven extra ondersteuning waar nodig.

A’REA 2020 staat voor een integrale aanpak, aangezien er geen unieke zaligmakende oplossing is, geen ‘silver bullet’. Enkele actiedomeinen:

  • versterking van de scholen, o.a. op vlak van taalbeleid, zorgbeleid, ouderbetrokkenheid en leerloopbaanbeleid
  • intensieve begeleiding van leerlingen, o.a. met een gevarieerd naschools programma in de eigen school om talenten te ontwikkelen en leerachterstanden te remediëren
  • een talentportfolio als kompas voor de leerloopbaan
  • gezinsondersteuning
  • samenwerking met wijkorganisaties om een stimulerende, brede leeromgeving te creëren in de gehele wijk

Claude Marinower: “A’REA 2020 is een experiment, een pilootproject dat in de steigers staat. Op dit moment bereiken we 17 scholen, goed voor zo’n 6000 kinderen. De eerste tekenen zijn hoopvol, het enthousiasme bij scholen en partners is groot. Het is een pilootproject, dus we meten de effecten. De nulmeting werd inmiddels afgerond. De resultaten worden de komende jaren nauwgezet opgevolgd. We nodig Vlaanderen uit om dit samen met ons onder de loep te nemen en na te gaan of onze Antwerpse aanpak ook elders in Vlaanderen toepasbaar is.”

Ons onderwijs is toe aan een nieuwe democratiseringsgolf”, vervolgt Claude Marinower. “De geschiedenis leert ons dat het kan. Het onderwijs is er vorige eeuw met succes in geslaagd de klassenmaatschappij te doorbreken. Kinderen van arbeiders konden ook advocaat worden. De emancipatie maakte onze samenleving vrijer en zorgde voor een ongekende welvaartsgroei. Zoals Dirk Van Damme zegt, het is niet enkel een ethische kwestie, maar ook een sociaaleconomische noodzaak. We hebben alle talent nodig. Met A’REA 2020 willen we al die talenten maximaal tot ontplooiing laten komen.”