Meld je aan 7 september 2018

Definitief gedaan met kamperen voor Antwerpse scholen

Eindelijk neemt de Vlaamse regering een beslissing over het inschrijvingsrecht. Met een uniforme startdatum voor heel Vlaanderen en de verplichting van een digitaal aanmeldsysteem in capaciteitsregio’s zet deze Vlaamse regering een belangrijke stap naar duidelijkheid en transparantie voor ouders en scholen. Dat Antwerpen voortaan ook zonder dubbele contingentering in secundair onderwijs mag werken is mooi meegenomen. Schepen Marinower juicht de beslissing toe.

Vol lof over regering
Vandaag besliste de Vlaamse regering dan toch over een aantal principes van het inschrijvingsrecht in onderwijs. De belangrijkste daarvan voor Antwerpen zijn:

  • één uniforme startdatum voor inschrijvingen voor heel Vlaanderen
  • geen dubbele inschrijvingen dankzij centrale registratie van inschrijvingen
  • verplicht aanmelden in de capaciteitsregio’s Brussel, Gent en Antwerpen
  • afschaffing van de dubbele contingentering in secundair de LOP-gebieden Brussel Antwerpen en Gent

Schepen Claude Marinower is vol lof over de moed en daadkracht van deze regering. Het heeft wat geduurd, maar de knoop werd dan toch doorgehakt, en het resultaat is zeer positief voor Antwerpen.

“Met deze beslissing heeft de Vlaamse overheid een belangrijk signaal gegeven op het juiste moment. Vlaanderen heeft duidelijk geluisterd naar onze bekommernissen en die van een aantal ouders. Het gelijktijdig bestaan van twee systemen, digitaal aanmelden en chronologisch inschrijven aan de schoolpoort was een slechte zaak. Het is goed dat we hier vanaf zijn. Immers, Vlaanderen maakt het meteen ook mogelijk dat de belangrijkste wijzigingen nog dit schooljaar ingevoerd kunnen worden in Antwerpen. Ik hoop dat zij nu snel werk maakt van de formalisering zodat we ook daadwerkelijk kunnen starten met deze aangepaste aanpak.”

Kampeertoestanden afgelopen
Na de kampeertoestanden van de afgelopen twee jaar aan secundaire scholen, pleitte Marinower er eveneens voor om ook daar een centraal aanmeldsysteem in te voeren. Het Lokaal OverlegPlatform (LOP) besliste anders, en het werd alleen een aanmeldsysteem voor de scholen die wensten deel te nemen. Het feit dat 20 scholen niet meededen heeft voor veel verwarring bij ouders gezorgd, en de kampeertoestanden herhaalden zich aan enkele scholen. Bovendien zag het er niet naar uit dat het LOP in Antwerpen vanaf volgend jaar tot een verplicht aanmeldsysteem zou overgaan. Een van de redenen dat scholen niet mee willen doen  is het gebrek aan één Vlaamse inschrijvingsdatum voor alle scholen. Met de beslissing van de Vlaamse regering om aanmelden voor het eerste jaar secundair verplicht te maken in capaciteitsgebieden (in basisonderwijs is dit al langer het geval) wordt meteen een pak onduidelijkheid weggenomen en verhogen de gelijke kansen op een plek in een voorkeursschool voor elk kind. Dat Vlaanderen bovendien besluit om voortaan met één centrale tijdslijn voor aanmelden en inschrijven te werken, komt tegemoet aan de vraag van heel wat scholen aan de rand van de stad, die om die reden niet wensten aan te melden. Ook de Vlaamse keuze om een inschrijvingen centraal te registreren is een goede zaak. Dit zou betekenen dat kinderen niet langer in meerdere scholen tegelijk ingeschreven kunnen worden, en zo stoeltjes voor andere kinderen bezet houden, waardoor ook de wachtlijsten sneller kunnen opschuiven. 

3 jaar gewacht

“Hier hebben wij drie jaar op gewacht. Dit is een goede beslissing die nu snel naar het parlement moet. Als initiatiefnemer van een aanmeldsysteem voor secundair zullen wij waken over de uitvoeringsmodaliteiten opdat de door Antwerpen gedane investeringen gevaloriseerd blijven, en Antwerpen haar autonomie kan behouden. Wij houden ons ter beschikking van de minister om hierover in gesprek te gaan. Aanvullend vraag ik aan het LOP Antwerpen om nu reeds in de geest van dit nieuwe kader voor het inschrijvingsrecht alles in gereedheid te brengen om de inschrijvingsperiode voor schooljaar 2019-2020 vlot en vooral zonder wachtrijen te kunnen laten verlopen.”

De grootstedelijke context van Antwerpen brengt tal van uitdagingen met zich mee op vlak van sociale mix, capaciteit en vrije schoolkeuze. Een eerlijk en transparant inschrijvingssysteem is een noodzakelijke voorwaarde. Daarom nam Antwerpen 8 jaar geleden het voortouw met een aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs en sinds dit jaar ook voor secundair. Gent volgde daarin. Een online centraal aanmeldingssysteem zorgt er immers voor dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op een plaats in een voorkeursschool. Elke ouder kan meerdere voorkeursscholen opgeven en voor elk van die scholen maakt hij kans op een plek voor zijn kind.

Dubbele contingentering
Sinds begin 2015 pleit onderwijsschepen Claude Marinower voor een aanpassing van het inschrijvingsdecreet. Vooral van de dubbele contingentering als instrument om segregatie in scholen tegen te gaan wilde Antwerpen af. Met een centraal aanmeldsysteem dat werkt op toeval en voorkeur is de impact van zo’n instrument verwaarloosbaar. Bovendien krijg je de complexe voorrangsregelingen niet uitgelegd aan ouders.

“Die dubbele contingentering kleeft een label op kinderen, nog voor ze op de school zaten. Bovendien gaf het aan ouders het gevoel dat je voorrangsgroepen creëert. Leg dan maar uit waarom een ouder die plek in zijn voorkeursschool niet krijgt. Uiteraard willen we niet dat scholen meer segregeren. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit met een centraal aanmeldingssysteem niet zal gebeuren. We zullen dit nauwgezet blijven monitoren. Wel is het te betreuren dat voor basisonderwijs de dubbele contingentering blijft bestaan.”