Innovatie 7 april 2020

EIT Digital opent vestiging in Antwerpen – EIT Digital opens satellite co-location centre in Antwerp

English version below

EIT Digital opent, samen met zijn Belgische partners, een nieuwe vestiging in Antwerpen. Deze zogeheten satellite co-location centre wordt gevestigd in The Beacon. Met deze toplocatie in het economisch hart van België wil EIT Digital het hoger onderwijs, innovatie en ondernemerschap en scaleup acceleratie in dit land versnellen binnen de focusgebieden Digital Cities, Digital Industry en Digital Wellbeing.

Antwerpen wil het Europese referentiepunt worden voor Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) voor de haven, de industrie en de stad. De vestiging van EIT Digital in Antwerpen is daarom een wens van EIT Digital partners imec en de Stad Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, Port of Antwerp, The Beacon en Lantis.

“De komst van EIT Digital is belangrijk voor een innovatieve stad als Antwerpen”, benadrukt Claude Marinower, schepen voor economie en innovatie van de stad Antwerpen. “Zeven jaar geleden hebben we een beleidsprogramma voor digitale business opgezet. Ondertussen hebben veel techbedrijven en startups zich hier gevestigd. We hebben geïnvesteerd in locaties zoals The Beacon om de groei van ons ecosysteem met toonaangevende IoT- en AI-bedrijven te stimuleren. Ik ben heel enthousiast dat EIT Digital zich in Antwerpen komt vestigen, het is een echte boost voor onze ambitie om een belangrijke innovatiehub te worden.”

De nieuwe vestiging in The Beacon maakt het voor het Belgische innovatie en ondernemerschap netwerk makkelijker om met EIT Digital’s pan-Europees netwerk van ruim 280 partners te verbinden. “Vanaf die nieuwe locatie kan EIT Digital relaties met het Belgische innovatie ecosysteem en de Belgische private en publieke sectoren intensiveren”, zegt Patrick Essers, managing director EIT Digital Benelux.

Een manier om het Belgische netwerk te verbinden is bijvoorbeeld via EIT Digital2021. Dit is een call for proposals voor nieuwe innovatieve producten en startups en onderwijsprogramma’s die bijdragen aan een sterk digitaal Europa. De call is open tot 7 mei 2020.  Een andere manier is via de EIT Digital Accelerator. “Onze business developers kunnen vanaf de nieuwe locatie Belgische scaleups ondersteunen voor toegang tot Europese markten en zelfs tot de VS”, zegt Essers.

Verder dient het centrum als basis voor de EIT Digital Academy, in België. De Academie, een Europees netwerk van top tech universiteiten, biedt een Master, Doctoral, Professional en Summer School.  Professor Silvia Lenaerts, vicerector Valorisation & Development van de Universiteit Antwerpen: “De Universiteit van Antwerpen wil een leidende rol spelen in het levendige innovatie ecosysteem van EIT Digital in The Beacon. Een rijkdom van bronnen komt met een verantwoordelijkheid. Alleen bij gezamenlijke project die studenten, onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers verbindt, kunnen we een verschil maken en een duurzame stad, industrie en samenleving bouwen. “

Voor The Beacon, het innovatiecentrum van Antwerpen biedt de komst van EIT Digital grote kansen, vindt Wim de Waele, Executive Chairman at The Beacon. “Dit is een eerste mijlpaal in onze strategie om onze lokale digitale community te verbinden met Europese en wereldwijde netwerken en markten. We verwachten veel interessante samenwerkingsinitiatieven en bedrijven te zien ontstaan als resultaat van de digitale transformatie van de stad en de haven en veel hebben internationale potentie. De link met EIT Digital zal van grote waarde zijn om dat mogelijk te maken.”

Opening
Na de zomervakantie plannen de partners een officiële en feestelijke opening van het nieuwe EIT Digital satellite co-location centre.

Over EIT Digital
EIT Digital is een Europese organisatie voor educatie, innovatie en scaleup acceleratie die een sterk digitaal Europa ambieert. Doel is om de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren middels deep tech innovatie en onderwijs. Dit gebeurt via integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap in een pan-Europese samenwerking met 280 Europese organisaties en bedrijven. EIT Digital leidt binnen een Europees netwerk van top technische universiteiten technische talenten op tot de innovators en ondernemers en industrieleiders van morgen, investeert en innoveert in strategische focusgebieden en ondersteunt scaleups in Europa met toegang tot nieuwe markten en investeerders. EIT Digital is een ‘Knowledge and Innovation Community’ van het European Institute of Innovation and Technology.
Twitter: @EIT_Digital Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eit-digital/

Over Stad Antwerpen
Stad Antwerpen zet sterk in op de kracht van digitale netwerken en op het ontwikkelen van een ecosysteem voor digitale innovatie, waarin grote en kleine bedrijven, start-ups en scale-ups, onderzoekers en kapitaalverstrekkers elkaar vinden. De stad is ervan overtuigd dat die kruisbestuiving het potentieel heeft om de klassieke industrie en logistiek – waarin de stad al sterk staat – duurzaam te innoveren. Antwerpen kenmerkt zich daarnaast als cruciale en betrouwbare partner in een businessnetwerk. Als ‘ecosysteem-bouwer’ is Antwerpen een magneet voor nationale en internationale bedrijven die digitale producten en diensten willen ontwikkelen, testen en commercialiseren. De stad Antwerpen staat met andere woorden garant voor sterke internationale positionering, nieuwe business en jobs.
Twitter: @BusinessInA | LinkedIn: https://twitter.com/businessina

English

EIT Digital opens satellite
co-location centre in Antwerp

EIT Digital, together with its Belgian partners, is opening a new satellite co-location centre in Antwerp. This centre will be located at the business and innovation hub The Beacon. Situated in the economic heart of Belgium, the new centre will further EIT Digital aims of boosting higher education, innovation and scaleup acceleration in the country within the focus areas of Digital Cities, Digital Industry and Digital Wellbeing. The official opening is planned for after the summer.

Antwerp is striving to become the European reference for Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI)  solutions for the port, industry and city. Therefore, the co-location centre is a longed-for wish for the EIT Digital partners imec and the City of Antwerp, the University of Antwerp, the Port of Antwerp, The Beacon, and Lantis.

The new EIT Digital co-location centre is important to an innovative city like Antwerp. Claude Marinower, vice mayor economy & innovation for the City of Antwerp. “The City of Antwerp put up a policy programme 7 years ago focussing on digital businesses. As a result, many tech companies and startups settled here. We invested in establishing locations like The Beacon because we wanted to stimulate the growth of an ecosystem with leading IoT and AI companies. Welcoming the EIT Digital co-location centre marks a giant leap in our progress towards becoming a major innovation hub. I am very excited.”

The satellite co-location centre in Antwerp makes it easier for the Belgian innovation and entrepreneurship network to connect to the EIT Digital’s pan-European ecosystem of over 280 partners. “The new satellite in Antwerp will allow EIT Digital to deepen connections with the Belgian innovation ecosystem and intensify our relationship with the country’s private and public sectors,” says Patrick Essers, managing director EIT Digital Benelux.

One way of connecting is via EIT Digital2021. This is a call for proposals for new products, or startups and education programmes to build a strong digital Europe. The call is open until 7 May 2020.  Another way to connect to the ecosystem is via the EIT Digital Accelerator. “The new location allows Belgian scaleups to have access to needed support for expansion in Europe and the U.S. from our Accelerator,” Essers continues.

Furthermore, the new centre will serve as a basis for the EIT Digital Academy, in Belgium. The Academy is a European network of top tech universities and offers a Master, Doctoral, Professional, and Summer School. Professor Silvia Lenaerts, vicerector Valorisation & Development, of the University of Antwerp: “The University of Antwerp wants to take up a leading role in EIT Digital’s vibrant innovation ecosystem at The Beacon. Such a wealth of resources comes with an imposing responsibility. Only through joint projects connecting students, researchers, entrepreneurs and policy makers, we can really make a difference and build a more sustainable city, industry and society for all.”

To the new location, The Beacon – the centrepiece of innovation in Antwerp, the housing of EIT Digital offers also great opportunities, explains its Executive Chairman Wim de Waele. “This is the first milestone in our strategy to connect our local digital community to European and worldwide networks and markets. We are seeing a lot of interesting collaborative innovation initiatives and ventures emerge as a result of the digital transformation of the city and the port and many of those have international potential. The link to EIT Digital will be a great help in making that happen.”

Opening
The partners plan to have an official and festive opening of the new EIT Digital satellite co-location centre after the summer holidays.

 

About EIT Digital
EIT Digital is a European organisation for education, innovation and scaleup acceleration. Its mission is to improve the economic growth and the quality of life in Europe. This is done by integrating education, research and entrepreneurship in a pan-European partnership involving more than 280 European organisations. EIT Digital educates Europe’s technical talent to be tomorrow’s innovators and digital leaders, invests and innovates in strategic areas and support scaleups with access to market and access to finance. EIT Digital is a Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Twitter: @EIT_Digital Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eit-digital/

About the City of Antwerp

Antwerp is strongly committed to the power of digital networks and the development of an ecosystem for digital innovation that allows large and small companies, start-ups and scale-ups, researchers and capital providers to meet. The City is convinced that this cross-fertilisation has the potential to give traditional industry and logistics, in which the city already holds a strong position, an opportunity for sustainable innovation. Antwerp is also characterised as a crucial and reliable partner in a business network. As an “ecosystem builder”, Antwerp is a magnet for national and international companies that want to develop, test and sell digital products and services. In other words, the City of Antwerp guarantees strong international positioning, new business and jobs.

Twitter: @BusinessInA | LinkedIN: https://www.linkedin.com/showcase/business-in-antwerp/