OKAN 15 mei 2016

Rapportage vluchtelingen: beheersbare instroom, maar extra druk op schoolteams

Uit de laatste rapportering van dit schooljaar blijkt dat de grote instroom van vluchtelingen voorlopig nog uitblijft en de evolutie van anderstalige nieuwkomers te vergelijken is met voorgaande jaren. Er is een verhoogde instroom van zeer laaggeschoolde kinderen uit conflictgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak van betrokken leerkrachten en een toenemende nood aan therapeutische begeleiders (traumaverwerking).

In januari stelde de stad een ‘rapporteur vluchtelingen’ aan voor het onderwijs. De rapporteur brengt in kaart hoeveel en welke vluchtelingen er op de Antwerpse schoolbanken belanden. Met deze monitoring wil de stad en het onderwijsveld tijdig kunnen anticiperen op de impact van de eventuele instroom. In april was er een eerste terugkoppeling van de verzamelde gegevens. Met het einde van het schooljaar in zicht maakte de rapporteur een nieuw overzicht.

“Net zoals onze eerste rapportering in april blijven de cijfers onder de verwachtingen. Wat me wel zorgen baart is dat heel wat nieuwkomers een grote leerachterstand hebben en een intensievere begeleiding vragen dan de klassieke anderstalige nieuwkomers.” aldus Claude Marinower, schepen voor onderwijs.

Basisonderwijs
Half juni waren er 1307 jonge anderstalige nieuwkomers (leeftijdsgroep 2 t/m 12 jaar en na juni ‘15 in België) in Antwerpen ingeschreven. 129 van deze kinderen zijn erkend als vluchteling of de procedure is nog lopende [i]. Ter vergelijking: half februari waren er 1009 nieuwkomers waarvan 80 erkend als vluchteling of in procedure. Volgens cijfers die het Vlaams Departement Onderwijs via het Lokaal Overlegplatform Antwerpen beschikbaar stelt, telde het Antwerpse basisonderwijs in april zeker 775 anderstalige nieuwkomers. Zij werden ingeschreven in 62 Antwerpse basisscholen. Daarnaast vangen nog 42 basisscholen eveneens anderstalige nieuwkomers op, maar deze aantallen zijn nu niet gekend [ii]. 104 basisscholen vangen dus anderstalige nieuwkomers op. Vermoedelijk gaat het in totaal over 1000 kinderen. Ter vergelijking: in januari waren er 640 anderstalige nieuwkomers, ingeschreven in 100 scholen.

“Het aantal anderstalige nieuwkomers in de basisscholen groeit geleidelijk. Veel basisscholen werken met een kleine groep anderstalige nieuwkomers. Vermoedelijk gaat het in totaal om een 1000tal kinderen. Bij het interpreteren van de aantallen moet je rekening houden met de 42 scholen waarvan het aantal anderstalige leerlingen nog niet gekend zijn. Vast staat wel dat we dit schooljaar met meer anderstalige nieuwkomers afronden.”,  licht Pat Kussé, rapporteur vluchtelingen voor het onderwijs, toe.

Tabel 1: Evolutie aantal anderstalige nieuwkomers – vluchtelingen 2 t/m 12 jaar na juni ’15 in Antwerpen (Studiedienst Stadsobservatie)Tabel 1

Tabel 2: Aantal anderstalige nieuwkomers in Antwerpse scholen
Tabel 2

Secundair onderwijs
In 10 Antwerpse secundaire scholen worden onthaalklassen anderstalige nieuwkomers [iii] ingericht. Tussen september ’15 en 1 juni ’16 kwamen er 366 OKAN-leerlingen bij. Ter vergelijking: vorig schooljaar kwamen er 268 anderstalige nieuwkomers bij.
De totale capaciteit is nu 1050 OKAN-plaatsen. Eind mei waren er nog 37 vrije plaatsen.

Tabel 3: Evolutie van het aantal plaatsen in de onthaalklassen (sec. onderwijs) voor anderstalige nieuwkomers Tabel 3

Conclusie
Er is een gestage aangroei van het aantal anderstalige nieuwkomers in de OKAN-scholen. De 10 scholen slagen er toch in om de capaciteit telkens voldoende te verhogen om alle leerlingen op te vangen. Daarnaast zijn er verschillende andere uitdagingen. Er is een verhoogde instroom van zeer laaggeschoolde leerlingen uit conflictgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak van betrokken leerkrachten en een toenemende nood aan therapeutische begeleiders (traumaverwerking), meer dan voorgaande jaren.

Verdere opvolging

De rapporteur blijft ook tijdens de zomervakantie de informatiestromen optimaliseren zodat het beeld nog scherper kan worden gesteld. In de werkgroep anderstalige nieuwkomers, georganiseerd door het LOP met steun van Atlas en de dienst Onderwijsbeleid, worden feitelijke cijfers en tendensen besproken alsook initiatieven en ondersteuning van en voor de scholen. De werkgroep organiseerde eind mei een netwerkdag over onder andere deze thema’s. Hieruit is gebleken dat er nog veel nood is aan uitwisseling van expertise tussen schoolteams. De stad blijft dergelijke initiatieven ondersteunen.

“Uiteraard blijven wij de situatie in onze scholen op de voet volgen. Wij bereiden ons voor op elke situatie, ik wil op 1 september niet voor verrassingen komen te staan.”besluit schepen Marinower.


[i] Analyse van gegevens van districts- en loketwerking door de Studiedienst stad Antwerpen

[ii]Een school heeft recht op aanvullende lestijden vanaf 6  anderstalige nieuwkomers. Pas vanaf een minimum aantal anderstalige nieuwkomers (4-6-12) worden deze door Vlaanderen. Deze aantallen worden gedurende het schooljaar niet gepubliceerd en worden pas zichtbaar het daarop volgende schooljaar.

[iii] Onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN): In Antwerpen richten 10 secundaire scholen onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers in.

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  •  ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 zijn
  • en een attest hebben van een asielcentrum.

Ofwel:

  • ten laatste op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 zijn
  • maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven;
  • Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  • Niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen;
  • Niet langer dan 9 maanden ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen).