Scholenbouw 20 juni 2014

Schepen Marinower werkt aan een nieuwe beheerstructuur

Scholenbouw anders bekeken
Antwerpen kampt met een immens capaciteitsprobleem. Reeds verschillende jaren wordt getracht om, met beperkte middelen en mogelijkheden, op lokaal vlak oplossingen te bieden. In de periode 2010-2014 werd aldus in Antwerpen netoverschrijdend voor bijna 80.000.000 euro aan capaciteits-projecten uitgevoerd. De komende jaren moeten er in Antwerpen een vijftigtal nieuwe basisscholen en tientallen secundaire scholen worden bijgebouwd om te kunnen voldoen aan de demografische groei. Maar scholen bouwen kost geld en noch de stad, noch de onderwijsnetten beschikken hierover. Ook over de middelen die Vlaanderen hiervoor ter beschikking wil stellen is geen zekerheid. Schepen Marinower is dan ook al van bij het begin van zijn ambtsperiode vragende partij voor een Vlaams masterplan, een langetermijnvisie.

Schepen Marinower: “Ik ben zelf op zoek gegaan naar een methode om toch aan de noden qua capaciteit te voldoen. Ik werk momenteel aan een nieuwe lokale beheerstructuur. We moeten evolueren naar een situatie waar scholen niet meer zelf eigenaar zijn van een schoolgebouw, maar wel het gebouw in huur nemen. Ik kijk dan vooral naar de privé; grote bouwbedrijven en institutio-nele beleggers die geld investeren in gemeenschapsvoorzieningen, waaronder schoolgebouwen. Een investering waarvoor zij op lange termijn een zeker rendement terugkrijgen.”

De lokale beheerstructuur heeft tot doel de verschillende netten te begeleiden in het hele proces van financiering en bouw van scholen. De stad heeft hierin een faciliterende rol. Er zal gewerkt worden op twee vlakken.

  • Ofwel stelt een ontwikkelaar/investeerder binnen zijn project een grond annex gebouw ter beschikking en zoekt hij een inrichtende macht die wil huren.
  • Ofwel worden gronden van de stad  ter beschikking gesteld, waarop een investeerder een school bouwt die dan ook wederom in huur wordt gegeven aan een schoolnet. Hier geldt het principe van de domeinconcessie, waarbij de overheid eigenaar van de grond blijft.

In de nieuwe bouwcode werd reeds een duidelijke passage voorzien om proactief ruimte te voorzien voor scholen. Grote projecten zullen in de toekomst getoetst moeten worden aan behoeften voor scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten en andere sociale voorzieningen. Er zullen bij de toekenning van de vergunning waar nodig sociale lasten worden opgelegd om gebeurlijke tekorten op te vangen.Het betreft wellicht een kleine passage in heel de bouwcode, maar het is wel een ontzettend belangrijke passage die inspeelt op de noden van de stad en op het capaciteitstekort in het onderwijs.

Het gaat overigens om een absolute primeur voor Vlaanderen, geen andere stad of gemeente heeft gelijkaardige verplichte toetsing ingeschreven in een bouwcode of verordening. In het verleden werd bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, toekenning van verkavelings-vergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voor grote projecten, geen toetsing gedaan naar de noden voor scholen, kinderopvang of andere sociale voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de Scanfilsite (Groen Zuid) waar een nieuwe verkeersluwe groene woonwijk wordt ontwikkeld, zonder ruimte voor scholen. Een ander voorbeeld is de site van het voormalig Militair Hospitaal waar evenmin ruimte voor scholen werd ingetekend.

Het schepencollege heeft vandaag zijn fiat gegeven voor de verdere uitwerking van de lokale beheer-structuur. Er zal met verschillende diensten van de stad worden samengewerkt om de exacte rol van de stad te definiëren en om de vorm van de lokale beheerstructuur verder uit te werken. De visie achter de lokale beheerstructuur werd reeds aan de lokale taskforce voorgesteld  en werd door de vertegenwoordigers van de verschillende schoolnetten enthousiast onthaald.