Openbaar domein 16 januari 2021

Stad Antwerpen biedt tot 30.000 euro premie voor klimaatrobuuste ingrepen

De stad Antwerpen voorziet vanaf 2021 jaarlijks 400.000 euro voor wie klimaarobuuste ingrepen doet op privédomein. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van daken, het ontharden van voortuinen, koeren of parkings en het hergebruiken van regenwater. De nieuwe premie is opgebouwd uit een basisbedrag en bonussen voor wie meer ambitieuze plannen realiseert. Per ingreep kan tot 30.000 euro worden uitgekeerd.

De stad Antwerpen merkt op dat er meer en meer interesse is voor ingrepen die bijvoorbeeld schaduw en afkoeling creëren op warme dagen of om kelders droog te houden bij hevige regenval. Ze roept daarom een nieuwe, uitgebreide klimaatpremie in het leven.

Zowel woningeigenaars als bedrijven, verenigen, scholen of organisaties kunnen nu steun krijgen voor kleinere of meer ambitieuze plannen. Ook huurders komen in aanmerking als zij een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen voorleggen. De premie wordt toegekend voor volgende soorten ingrepen:

·        het ontharden en vergroenen van verharde oppervlakken;

·        het vergroenen van daken;

·        het hergebruiken van hemelwater;

·        het lokaal infiltreren of bufferen van hemelwater.

Het gaat om ingrepen die gebouwen of terreinen klimaatrobuuster maken. Klimaatrobuust wil zeggen met ruimte voor hemelwaterbeheer, ontharding, hittebestrijding en biodiversiteit. Een klimaatrobuust perceel brengt stadsbewoners in contact met de natuur en heeft voordelen op vlak van overstromingsveiligheid, hittecomfort en droogte. Zo dragen deze ingrepen ook bij aan het waarmaken van het stedelijke beleid rond klimaatrobuustheid, het Waterplan en het Groenplan.

Een premie op maat

De premie is opgedeeld in een basispremie voor courante ingrepen en bonussen bij ambitieuze ingrepen die nog meer opbrengen voor milieu en klimaat. Afhankelijk van de ingrepen kan een premie van 5 tot 45 euro/m² aangevraagd worden. Het maximumbedrag van de premie is 30.000 euro. Met dit maximumbedrag kunnen bijvoorbeeld groendaken tot 2000 m² of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3000 m² ondersteund worden. 

De minimale oppervlakte om aanspraak te maken op een premie bedraagt 40 m². De aanvragers mogen verschillende soorten ingrepen combineren op hun eigen terrein (bv. 20 m² voortuin ontharden en vergroenen en 25 m² van het dak verduurzamen) of samenwerken met hun buren. Daardoor kunnen bijvoorbeeld inwoners die op eigen terrein slechts een kleine oppervlakte kunnen aanpakken, ook op een premie rekenen als zij zich verenigen. 

Wie een vergunningsplichtige ingreep doet (bv. groendak bij nieuwbouw) krijgt standaard geen premie, maar kan wel een bonus krijgen als hij meer doet dan wat wettelijk verplicht is en bijvoorbeeld kiest voor een intensief groendak.

De ingrepen moeten ook voldoen aan kwalitatieve criteria. Voor basisingrepen wordt gekeken welke kwalitatieve eisen er in de sector gangbaar zijn. Voor ambitieuzere ingrepen werkte de stad samen met partners zoals Aquafin toetsingstabellen uit.

Doorgedreven inspiratie en advies

De adviseurs van de stad zorgen door middel van een intakegesprek voor advies op maat aan de klant, waarbij zelfs een bezoek aan het perceel mogelijk is.

Alle voorwaarden, doelgroepen, praktische informatie en het aanvraagformulier staan op www.antwerpen.be/klimaatpremie.