Openbaar domein 16 juli 2020

Stad Antwerpen krijgt Vlaamse steun voor innovatief project rond waterbeheer

De klimaatverandering plaatst de stad voor grote uitdagingen. Om te blijven inzetten op een klimaatrobuuste en ‘slimme’ stad, diende de stad Antwerpen in samenwerking met Aquafin een projectvoorstel in bij het Vlaamse subsidie- en ondersteuningsprogramma ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ (PIO). Het gaat om een conceptueel hydraulisch model dat het onderzoek naar groene en/of waterbufferende maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen moet vereenvoudigen. Begin juli werd dit project door PIO geselecteerd voor financiële ondersteuning.

De stad Antwerpen, water-link en Aquafin beschikken vandaag al over zeer gedetailleerde hydraulische computermodellen, waarin elke rioleringsbuis en elk mangat op Antwerps grondgebied is opgenomen. Deze modellen worden gebruikt om het waterbeleid in Antwerpen mee vorm te geven. Op basis ervan kan immers de grootte van mogelijke overstromingen ingeschat worden. Ook helpen ze om de impact van verschillende maatregelen of de aanleg van waterinfrastructuur te onderzoeken. Een nadeel is echter dat dit erg tijdrovend is. Daardoor kunnen de modellen niet altijd efficiënt ingezet worden, bijvoorbeeld op wijkniveau.

Vlaamse steun om software te vereenvoudigen

Met Vlaamse steun via PIO gaan de stad Antwerpen en Aquafin daarom software ontwikkelen voor een vereenvoudigd model.

Dit nieuwe model zal ook direct rekening houden met wat er binnen de ruimte van een wijk mogelijk is. Water en groen vragen immers ook ruimte en die is in een dichtbevolkte stad niet altijd voorhanden. Deze nieuwe tool is in staat hiermee rekening te houden. Dit stelt planners dus in staat om sneller en eenvoudiger een toetsing van blauwe en groene maatregelen (bv. een buffer, wadi of gracht) uit te voeren bij de opmaak van een masterplan, een wijkinrichtingsplan of haalbaarheidsstudie.

 

Door maatregelen in een vroege fase te beoordelen op wateroverlast, droogte en hergebruik van water en door de ruimtelijke link, zal het vereenvoudigde model een belangrijk middel worden om de stad voor te bereiden op de klimaatverandering. Het zal ook een belangrijke rol spelen bij de uitrol van het Waterplan en het Klimaatplan 2030 van de stad Antwerpen.

 

“Antwerpen is en blijft onze stad aan de stroom, maar haar relatie met water staat echt onder druk”, zegt schepen Tom Meeuws. “We staan voor de vierde droge zomer op rij, de snelle opeenstapeling van watertekorten en wateroverlast lijkt het nieuwe normaal. We moeten hier op een slimme manier mee aan de slag, dat is de insteek van ons Klimaatplan 2030. Dit innovatieve rekenmodel is een belangrijke stap voorwaarts: het helpt ons meer doordacht met water om te gaan in de toekomst.”

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower vult aan: “Voor de verdere uitwerking van het waterplan, zullen we structureel bekijken wat de noden voor de verschillende wijken in de stad zijn. Hiervoor zullen we wijkwaterplannen opmaken. Deze plannen geven op maat aan welke ingrepen er in welke wijk moeten doorgevoerd worden op het openbaar domein om ofwel wateroverlast tegen te gaan of net er voor te zorgen dat er meer water infiltreert en ter plaatse blijft.”

Het budget voor dit project wordt geschat op 220.000 euro, waarvan 50% door PIO zal gefinancierd worden.

Projectoproep Vlaanderen

Tot en met 14 mei 2020 konden projectvoorstellen ingediend worden voor de oproep van het Vlaamse ondersteunings- en subsidieprogramma PIO. Het doel van het programma is om de koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch in te zetten voor innovatie. De projectvoorstellen die in aanmerking kwamen, zijn initiatieven gericht op de aankoop of op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die invulling geven aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector. Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatieve impact kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering.

Meer info

–          Meer info over het Waterplan is terug te vinden opwww.antwerpenmorgen.be/waterplan.

–          Meer info over het Klimaatplan 2030 is terug te vinden ophttps://www.antwerpenmorgen.be/projecten/klimaatplan-2030/over.

–          Meer info over het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ (PIO) is terug te vinden op: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/.

Info: Persbericht Stad Antwerpen