Nieuws 5 februari 2016

Stad investeert in brede leeromgeving via acht pilootprojecten

De grootstedelijke context brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor kinderen en jongeren. De stad wil hun ontwikkelingskansen actief vergroten, hun ervaringswereld uitbreiden en hen laten opgroeien tot competente, actieve burgers. De brede leeromgeving biedt hierop een antwoord. Via een subsidie ondersteunt de stad acht pilootprojecten. De projectwerking moet een opstart zijn naar een meer uitgebreide en structurele samenwerking tussen onderwijs, jeugd, cultuur, sport, …

Er zijn in de stad vele organisaties die een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De stad wil hen verenigen in brede leeromgevingen. Dit zijn buurtgerichte samenwerkingsverbanden waarin scholen samenwerken met andere partners zoals andere scholen, jeugdwerkorganisaties, sportverenigingen, bibliotheken, culturele centra, socioculturele verenigingen, buurt- en welzijnsorganisaties, … Om dit te stimuleren voorziet de stad in totaal 38 000 euro aan subsidies voor verschillende pilootprojecten.

“Deze projectsubsidies zijn een experiment om te bepalen welke projectformules effectief kunnen uitgroeien tot een brede leeromgeving”, zegt Claude Marinower, schepen voor onderwijs, “De partners worden via de subsidieregeling aangespoord om meer vraaggericht te werken waardoor het aanbod beter afgestemd wordt op de noden van de kinderen. Bovendien laat deze aanpak toe om efficiënter om te springen met de schaarse ruimte binnen de stad.”

Met de brede leeromgeving legt de stad nu de nadruk op inhoudelijke samenwerking tussen meerdere scholen en een brede waaier aan lokale partners, die al dan niet infrastructuur delen. Die samenwerking zal buurtgericht en op termijn duurzaam zijn. De brede leeromgeving draagt bovendien bij aan het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom door het verhogen van het welbevinden en de leermotivatie van kinderen en jongeren. Daarnaast krijgen kinderen en jongeren toegang tot een gevarieerd aanbod dat zowel hun binnen- als buitenschoolse participatie verhoogt en hun interesseveld verbreedt. “Door de toegang tot een gevarieerd vrijetijdsaanbod te verhogen zet dit stadsbestuur maximaal in op het creëren van ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren”, stelt schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud. Schepen voor sport, Ludo Van Campenhout, vult aan: “Sport is een ideaal instrument voor maatschappelijke integratie. Met Sporting A en de ondersteuning van onze sportverenigingen bouwen we mee aan een brede leeromgeving, zodat we vanuit de interessewereld van jongeren hen betere ontwikkelingskansen bieden.”

“Het is belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk vertrouwd raken met kunst, cultuur en literatuur. Via de bibliotheken bereiken we al meer dan 90% van alle basisscholen in Antwerpen. Met deze initiatieven verbreden we het culturele blikveld en zetten we extra in op een kunst- en cultuurbeleving voor nog meer schoolgaande jongeren”, besluit schepen voor cultuur Philip Heylen. Het college besliste vandaag om acht pilootprojecten, die toewerken naar een brede leeromgeving, financieel te ondersteunen. Een project kan maximaal drie jaar duren. Daarna dient de samenwerking tussen de partners structureel ingebed te worden. In de bijlage worden de pilootprojecten toegelicht.