Openbaar domein 5 oktober 2021

Stad keurt analyse- en visienota voor Scheldeboorden Linkeroever goed

Het college keurde de analyse- en visienota voor de Scheldeboorden Linkeroever goed. De stad zal daar een groene wandelpromenade creëren. Het ontwerpbureau gaat nu met de nota aan de slag om tot een voorontwerp en nadien een definitief masterplan te komen. Dat wordt verwacht in de zomer van 2022.

Stad Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke milieuproblematieken zoals overstromingen te voorkomen. Eén onderdeel van die voorbereiding is de ophoging van de Scheldeboorden, zowel aan de rechteroever als op Linkeroever. De Vlaamse Waterweg staat daarbij in voor de dijkophogingen. De ophoging op Linkeroever grijpt de stad aan om daar een groene wandelpromenade te creëren langs de Schelde. Hiervoor wordt een masterplan opgemaakt.

Visie met drie ambities
In maart 2021 ging Bureau Bas Smets aan de slag met een grondige analyse voor het gebied. Hierin keken ze onder andere naar de historiek, landschappelijke eigenschappen, mobiliteit en gebruik van de site. Op basis van dit onderzoek en de input tijdens de eerste gesprekken met de buurt in juni werd een visie uitgeschreven voor de Scheldeboorden.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “De visienota is nu door het college goedgekeurd. We willen van de Scheldeboorden terug een doorlopende groene zone maken, met plaats voor recreatie. We willen de ambities hoog stellen, dit moet een sleutelproject voor de leefkwaliteit op Linkeroever worden. We gaan nu nader onderzoeken hoe we die ambities volledig kunnen waarmaken.”

Schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en haven Annick De Ridder: “Met de goedkeuring van deze visienota zetten we weer een belangrijke stap om de Scheldeboorden van Linkeroever verder op te waarderen. Het wandelpark van maar liefst 6 kilometer lang krijgt een aanzienlijke facelift, zodat het veel kwalitatiever en toegankelijker wordt voor de inwoners van Antwerpen. Vlaanderen realiseert tegelijkertijd het Sigmaplan, zodat Linkeroever beter beschermd is tegen overstromingen. Daarnaast voorzien we in voldoende ruimte voor (kleinschalige) recreatie, zodat deze plek terug een trekpleister kan worden voor de stad.”

Divers oeverlandschap

Het Sigmaplan legt de hoogte van de dijk vast en verdeelt het landschap in een buiten- en binnendijks landschap. Dat binnendijks landschap wordt vandaag gekenmerkt door grote open graszones met hoog opgaande bomen. Door subtiele hoogteverschillen te voorzien in het landschap, zal het een aantrekkelijkere omgeving worden voor fauna en flora. Die hoogteverschillen kunnen bovendien worden ingezet om de wateropvang in het gebied te verbeteren. Op termijn dreigt de ondergrond immers meer en meer te verdrogen. Plaatsen voorzien om water op te vangen en het vertraagd te laten infiltreren, zal helpen tegen problemen als droogte. Bij het herprofileren van het landschap worden de bomen maximaal behouden. Buitendijks behoudt de stad het slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk, en breidt het waar mogelijk uit. Dat leidt tot een divers en duurzaam oeverlandschap en een unieke  beleving langsheen de Schelde.

Continue boord

Een meanderend padensysteem organiseert het landschap. Dat vormt logische verbindingen tussen de buurt, de Scheldeboorden en de rechteroever. De paden bieden een verscheidenheid aan wandelmogelijkheden, met in totaal een onafgebroken Scheldewandeling van 6 kilometer lang. Door zijn slingerende vorm brengt het dijkpad de wandelaar soms tot vlak bij de Schelde; dan weer geeft het een breder overzicht tot de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Door een intelligent mobiliteitsconcept toe te passen streeft de stad naar een systeem waarbij het gemotoriseerd verkeer zich aan de rand concentreert en de Scheldeboorden ruimte bieden voor de zachte weggebruikers.

Levendig park

De Scheldeboorden Linkeroever worden de groene tegenpool van de versteende kaaien langs de rechteroever. De nieuwe landschappelijke structuur moet meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toelaten. De bestaande functies blijven, en worden waar nodig uitgebreid. Daarbij gaat aandacht naar de interactie tussen de private ruimtes en het omringende park. Daarnaast is er ruimte voor rust. Verschillende uitkijkpunten doen de wandelaar stilstaan bij het mooie zicht op de Antwerpse rede.

Volgende stappen

De goedkeuring van deze analyse- en visienota is de eerste stap in de procedure om tot een definitief masterplan te komen. Nu volgt bijkomend (ontwerpend) onderzoek, dat resulteert in een voorontwerp en nadien een definitief masterplan. De verwachting is dat dit definitieve masterplan klaar zal zijn in de zomer van 2022.

Het plan zal worden gerealiseerd in delen. Deze legislatuur is er reeds budget voorzien voor de omvorming van deelgebied-noord (van de Charles De Costerlaan tot aan het Sint-Annabos) en voor deelgebied-zuid (van de grens met Burcht tot aan de Galgenweellaan). De ambitie is om in de volgende legislatuur aan de slag te gaan in het centrale deelgebied (van Galgenweellaan tot de Charles De Costerlaan).

Meer informatie over Scheldeboorden Linkeroever staat op http://www.antwerpenmorgen.be/scheldeboordenlinkeroever.