Capaciteit 13 januari 2017

Stad lost 5 onderwijsdossiers in één klap op

De stad Antwerpen geeft de stedelijke gebouwen aan de Paardenmarkt in erfpacht aan de Universiteit Antwerpen. Daardoor komt er ook een oplossing voor 4 andere moeilijke onderwijsdossiers. 

Antwerpen kampt met krapte in ruimte voor onderwijs. Dat geldt voor het leerplichtonderwijs dat nu boven de 100.000 leerlingen uitstijgt, maar ook voor het hoger onderwijs, dat eveneens sterk groeit. De stad probeert daar op verschillende manieren oplossingen voor te vinden. Zo investeert ze extra in onderwijsinfrastructuur en screent ze elk groot project op de mogelijkheid om extra scholen te bouwen.

Al een aantal maanden speelde een vijfledige problematiek rond gebouwen voor onderwijs:

  1. Het AG SO moet dringend verbouwingswerken uitvoeren om de school in de Verschansingsstraat uit te kunnen bouwen
  2. Het GO! heeft basisschool K’Do tijdelijk ondergebracht in de Verschansingsstraat in afwachting van de verhuis naar Nieuw Zuid. Gezien daar vertraging is opgelopen, kan de school nog niet verhuizen;
  3. AP zoekt onderdak voor de Mode-afdeling in de Nationalestraat, die tijdelijk moet verhuizen door de verbouwing van het MoMu;
  4. AP Hogeschool zoekt ook huisvesting voor de opleidingen HBO5/SLO (Specifieke Lerarenopleiding) die zouden inkantelen vanuit AG SO in het academiejaar 2019-2020;
  5. UA is op zoek naar een campus voor Productontwikkeling

De stad Antwerpen heeft nu een manier gevonden om, in overleg met de betrokken onderwijspartners, deze dossiers tegelijk op te lossen in een ketenaanpak. Samengevat geeft de stad aan de UA een erfpacht voor de Paardenmarkt. UA geeft vervolgens aan AP een zakelijk recht voor haar gebouw aan de Schildersstraat (het vroegere HIVT). AP geeft aan GO! een zakelijk recht voor tijdelijk onderdak in de Schildersstraat. AP zou dan haar Mode-afdeling tijdelijk in de Schildersstraat kunnen onderbrengen. AG SO kan daardoor zijn verbouwingen om de school op de Verschansingsstraat uit te bouwen tijdig aanvatten.

“Ik ben heel gelukkig”, zegt schepen Marinower. “Deze beslissing lost een heleboel knelpunten tegelijk op voor ons groeiend onderwijs. We faciliteren als stad hiermee 5 dossiers tegelijk voor een sterker Antwerps onderwijs. Het toont dat we onze verantwoordelijkheid nemen als stad, hoewel we strikt genomen niet eens bevoegd zijn voor hoger onderwijs, noch voor het gemeenschapsonderwijs. In dit dossier zijn alle leeftijden betrokken van kleuters tot universiteitsstudenten. Ik wil mijn collega’s schepenen Koen Kennis en Caroline Bastiaens bedanken voor de goede samenwerking om deze slimme oplossing mogelijk te maken.”

In één klap
De gebouwen aan de Paardenmarkt waren initieel bestemd voor verkoop. Ze hebben een geschatte waarde van 6.5 miljoen euro, een bedrag dat overeenkomt met de opgebrachte som na afloop van de erfpacht. Schepen voor financiën Koen Kennis: “Met dit initiatief reiken we niet alleen de hand naar andere overheidspartners, maar zorgen we er bovendien voor dat we onze stadsfinanciën als een goede huisvader beheren.”

“De stad werkt voortdurend aan de opwaardering van haar stedelijk patrimonium”, zegt schepen voor patrimonium Caroline Bastiaens. “De gebouwen aan de Paardenmarkt stonden al een tijdje leeg en waren in slechte staat. De overeenkomst met de UA biedt een kans om de gebouwen op te waarderen en een kwalitatieve invulling te geven. De UA zal instaan voor de volledige renovatie van de site en zal het gebouw, na renovatie, in gebruik kunnen nemen als extra campus.”

Door dit akkoord tussen de stad en de UA komen de gebouwen aan de Schildersstraat 41 vrij en kan op deze site een oplossing geboden worden voor de Artesis Plantijn Hogeschool die momenteel op zoek is naar een locatie voor o.a. haar Mode-afdeling die het pand aan de Nationalestraat tijdelijk moet verlaten. In diezelfde Schildersstraat wordt er ook een tijdelijke oplossing gecreëerd voor de GO!-basisschool K’do die voorlopig nog gehuisvest is in de gebouwen van het Stedelijk Onderwijs (AG SO) in de Verschansingsstraat, maar daar weg moet door renovatiewerken. Deze renovatiewerken zijn nodig om de stedelijke basisschool “Studio Dynamo” definitief op de locatie in de Verschansingsstraat te huisvesten. Een deel van het gebouw zal na renovatie gebruikt worden door het Stedelijk Lyceum. Het Stedelijk Lyceum plant er een nieuwe middelbare school met plaats voor 2 klassen per leerjaar.

Voor K’do gaat het echter weer om een tijdelijke oplossing gezien deze basisschool haar permanente huisvesting zal vinden op de site Nieuw Zuid. Op deze site zal de stad Antwerpen, samen met AG Vespa, een dubbele basisschool realiseren met buurtsporthal. De infrastructuur zal in huur genomen worden door het GO! en het AG SO.

Schepen voor onderwijs Marinower: “We streven er als stad naar om iedereen te kunnen huisvesten in een geschikte, duurzame infrastructuur. Met deze beslissing lossen we 5 onderwijsdossiers op in één klap. We bieden hier de nodige infrastructurele ademruimte aan zowel de UA, AP, het GO! en het Stedelijk Onderwijs. Iedereen komt op deze manier weer wat beter op zijn plaats terecht.”