Studenten 16 juni 2016

Stad stelt plannen spreiding studentenhuisvesting in Antwerpen voor

De stad Antwerpen hecht veel belang aan een goede spreiding, kwantiteit en kwaliteit van de studentenhuisvesting. Bovendien wil ze een goede mix van bewoners en studenten in de kernstad. Met het oog op deze wensen stelt de stad een verordening studentenhuisvesting op.

Leefbare studentenstad dankzij bindende maatregel
Antwerpen is een bruisende studentenstad. De stad wil een optimale spreiding van studentenhuisvesting over haar hele grondgebied stimuleren, zonder daarbij de leefbaarheid uit het oog te verliezen. Daarvoor is een stedenbouwkundige verordening voor studentenhuisvesting noodzakelijk. Sinds 2011 is er een richtlijn van kracht dat in zones in Antwerpen waar de kotdichtheid – de verhouding tussen het aantal studentenhuisvesting en het aantal inwoners – meer dan 40 procent bedraagt, geen nieuwe studentenhuisvesting mag komen. Deze richtlijn is echter niet bindend. Daarom wordt nu, in nauw overleg met de betrokken partners, een stedenbouwkundige verordening studentenhuisvesting opgemaakt die wél een bindend karakter zal hebben.

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: ‘De niet-studenten in de kernstad vragen al lang naar een meer leefbare buurt. De richtlijn uit 2011 om geen nieuwe studentenhuisvesting toe te laten was juridisch niet afdwingbaar. Met deze maatregel leggen we vast wat kan en niet kan. Daarmee bieden we de buurtbewoners de zekerheid dat er geen studentenkoten meer kunnen bijkomen en dat er naar hen geluisterd wordt en geven we duidelijkheid aan de kotbazen.”

Schepen voor onderwijs Claude Marinower: “Antwerpen is inmiddels uitgegroeid tot de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen. Dit maakt dat we niet alleen aandacht moeten besteden aan kwalitatieve studentenhuisvesting maar ook moeten toezien op de leefbaarheid van onze stad. We streven naar een goede mix tussen buurtbewoners en studenten, met plaats voor iedereen.”

Twee gebieden
Deze verordening legt nieuwe uitgangspunten vast voor bouwaanvragen voor studentenhuisvesting:

  • Er  is een gebied afgebakend in de binnenstad waar geen studentenhuisvesting mag bijkomen omdat er al veel studentenwoningen zijn. Daar mogen enkel de bestaande vormen van studentenhuisvesting verbouwd worden.
  • Buiten het afgebakende gebied wordt bijkomende studentenhuisvesting wel toegelaten, mits bijkomende voorwaarden. Kleinschalige projecten (van 1 tot 7 kamers en/of studio’s) worden gestimuleerd. Voor grote projecten wil de stad komen tot een gezonde mix van woonvormen, gecombineerd met andere voorzieningen.

Afgebakend gebied binnenstad
Het afgebakende gebied in de kernstad is een zone begrensd door Ankerrui, Falconplein, Huikstraat, Minderbroedersrui, Sint-Katelijnevest, Meir, Jezusstraat en Italiëlei. Daar kan de bestaande studentenhuisvesting blijven en indien nodig verbeterd worden. Er kunnen echter geen nieuwe koten komen. De laatste jaren onderging de buurt een vernieuwingsgolf met tal van renovaties en nieuwbouw, met veel kwalitatieve kamers en studio’s als zichtbaar resultaat. De stad wil die kwaliteitsverbetering verder stimuleren.

Stduentenhuisvesting

Buiten afgebakend gebied
Buiten het afgebakende gebied wil de stad een spreiding van studentenhuisvesting verkrijgen, via kleinschalige projecten (van een tot zeven kamers en/of studio’s). Voor huisvestingen die toch acht of meer kamers of zelfstandige woningen voor studenten omvatten streeft ze een mix na. De stad wil immers afgestudeerden in de stad houden. Daar kunnen naast studentenwoningen ook grotere woonsten voor pas afgestudeerden komen, en/of gemeenschapsvoorzieningen. Ook nieuwe voorzieningen op het gelijkvloers van die grotere studentenhuisvestingen kunnen deze mix stimuleren. Hiervoor wordt onderzocht aan welke functies nood is in de buurt van het project. Voorbeelden van mogelijke invullingen zijn: jeugdwerk, praktijkruimtes voor zelfstandigen, handelszaken, dienstencentra, …

De verordening studentenhuisvesting wordt eerst nog voorgelegd aan de gemeenteraad en de deputatie van de provincie Antwerpen, en treedt in januari 2017 in voege.

ATV 16/06/2016: De stad Antwerpen wil geen níeuwe studentenkoten meer in de studentenwijk. En ook in de rest van de stad zullen er strengere voorwaarden worden opgelegd aan iedereen die nieuwe koten bouwt. Het moet ervoor zorgen dat het overaanbod aan koten niet toeneemt en dat de studenten ook meer gespreid in de stad leven.