Nieuws 10 februari 2016

Stad verdubbelt financiële ondersteuning voor binnenschoolse kinderopvang

De stad Antwerpen zet een volgende stap in de reorganisatie van de binnen- en buitenschoolse opvang. Ze voorziet nu een eerste subsidiereglement dat moet toezien op de basiskwaliteit voor binnenschoolse opvang vanaf schooljaar 2016-2017. De stad werkt hiermee volop verder aan de vormgeving van de brede leeromgeving voor Antwerpse kinderen. 

In 2015 werd er de beslissing genomen om zelf niet meer op te treden als organisator van buitenschoolse kinderopvang. Inmiddels werden er partners gevonden om de stedelijke Initiatieven Buitenschoolse Opvang over te nemen, namelijk vzw Koraal en vzw Komma. Een volgende stap die nu genomen wordt, is het nieuwe subsidiereglement voor binnenschoolse opvang. Scholen kunnen hierdoor rekenen op een verhoogde financiële ondersteuning wanneer ze zelf opvang organiseren. In het reglement zijn een aantal basisvoorwaarden voor kwalitatieve opvang vastgelegd waaraan voldaan moet worden. Het nieuwe reglement gaat in vanaf het schooljaar 2016-2017 en geldt enkel voor het basisonderwijs.

De basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidies zijn in drie sessies met een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van alle netten en oudervertegenwoordigers aanwezig waren, bepaald. Daarnaast werd door de leden van de klankbordgroep het engagement gegeven om nog gemeenschappelijke uitdagingen (prijzenbeleid, noodopvang, vinden van opvangpersoneel, …) aan te pakken.

De belangrijkste voorwaarden in het subsidiereglement:

  • Minimum opvangaanbod: 1u voorschools, tot 17u naschools, tot 14u woensdagmiddag, middagopvang
  • 1 opvangbegeleider per maximaal 30 kinderen, 1 opvangbegeleider per maximaal 20 kleuters (niet voor middagopvang)
  • Medisch attest en uittreksel strafregister model 2 van opvangbegeleiders, kennis Nederlandse taal.
  • Veiligheid: noodplan VNO & evacuatieoefening, telefonisch bereikbaar, medische fiche van kinderen beschikbaar, tweede persoon aanwezig of oproepbaar.
  • Opvang is inclusief en voor alle kinderen van de school toegankelijk.

Inhoudelijke én financiële ondersteuning
In het verleden werd er zwaar geïnvesteerd in de stedelijke IBO’s terwijl er weinig ondersteuning was voor de opvang in scholen zelf. Met het nieuwe subsidiereglement voor binnenschoolse opvang kiest de stad resoluut voor een betere financiële ondersteuning van de scholen en verdubbelt haar budget voor binnenschoolse opvang naar 1 miljoen euro. Zo zal een school met ongeveer 480 leerlingen (waaronder 210 kleuters) met het nieuwe subsidiereglement  6.051,30 euro krijgen van de stad, tegenover 1.983,60 euro met het huidige systeem

De klankbordgroep besliste om het variabele subsidiebedrag te verdelen op basis van het aantal leerlingen in een school, waarbij kleinere scholen, die het vaak moeilijker hebben om opvang kostendekkend te organiseren, in verhouding een hoger bedrag krijgen.

“Met deze reorganisatie maken we eindelijk komaf met de ongelijke verdeling van de stedelijke middelen voor de opvang voor en na de schooluren.” stelt schepen Marinower. “Scholen kunnen vanaf nu rekenen op een betere ondersteuning en een grotere financiële tegemoetkoming wanneer ze zelf opvang inrichten.”

Vanuit haar regiefunctie gaat de stad ook volop aan de slag om scholen en private IBO’s inhoudelijk en praktisch te ondersteunen bij het inrichten van opvangplaatsen via het aanbieden van vormingen voor opvangbegeleiders, het uitbouwen van lokale netwerken, het ondersteunen in zoektocht naar vrijwilligers, … Op 1 semptember 2016 komt er een aanvullend subsidiereglement. Dit reglement zal inzetten op een kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod in de binnschoolse opvang. De voorwaarden van dit reglement worden nog opgemaakt met de klankbordgroep. Voor het buitengewoon onderwijs wordt er nog een apart reglement uitgewerkt.