Geen categorie 27 april 2020

Stad wil ambities Scheldeboorden Linkeroever omzetten in ontwerp

Het college heeft 7 ambities voor Scheldeboorden Linkeroever goedgekeurd. Ze vormen de basis voor een visie en ontwerp voor de publieke ruimte van Scheldeboorden Linkeroever. Uitgangspunt is een klimaatrobuuste groene wandelpromenade met aandacht voor recreatie en de geschiedenis van de plek. Voor de uitwerking hiervan gaat de stad nu op zoek naar een consortium.

Het stadsbestuur wil de dijkophoging door de Vlaamse Waterweg (realisatie van het Sigmaplan) aangrijpen om niet alleen Sint-Anneke Plage in volle glorie te herstellen (realisatie van masterplan Sint-Anneke Plage), maar ook om langs de  linkeroever van de Schelde een groene wandelpromenade aan te leggen. Bovendien wil de stad deze legislatuur ook werken aan een watersportbeleidsplan, om zo een levendig aanbod aan waterrecreatie te realiseren. Linkeroever maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit door de aanwezigheid van de zeescouts en vele watersportclubs.

De basis voor de toekomstvisie van Scheldeboorden Linkeroever is samengevat in 7 ambitielijnen. Deze moeten verder worden uitgewerkt in een masterplan. Hiervoor zal de stad een team aanstellen, dat niet alleen het masterplan Scheldeboorden Linkeroever zal opmaken, maar ook het ontwerp zal opmaken en de uitvoering opvolgen voor de publieke ruimte. Voor de verdere verfijning van de publieke ruimte wordt het projectgebied verdeeld in drie deelgebieden:

  • Scheldeboorden-zuid: van Burcht tot Galgenweellaan;
  • Scheldeboorden-midden: van Galgenweellaan tot Charles de Costerlaan
  • Scheldeboorden-noord: van Charles de Costerlaan tot Sint-Annabos.

“Linkeroever heeft nog zoveel te bieden en dat willen we met dit masterplan extra in de verf zetten. Het is de uitgelezen kans om onze band met de Schelde nog meer te versterken en het water dichter bij de Antwerpenaar te brengen. Naast een continue wandeling langs de Schelde, staat er ook een park op de planning dat zich uitstrekt over 6 kilometer. Ik roep potentiële ontwerpteams dan ook op om de grootste mogelijke ambitie aan de dag te leggen voor dit prachtig stukje Antwerpen”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

De stad wil deze legislatuur meteen werk maken van de realisatie van de publieke ruimte in deelgebieden noord en zuid. Deelgebied Scheldeboorden-midden wordt voorwaardelijk aan de opdracht toegevoegd. Hierbij wordt het ritme van de Vlaamse waterweg gevolgd.

“We willen de bestaande infrastructuur, waaronder de wandel- en fietspaden duidelijker inrichten en hierbij maximaal inzetten op het reduceren van de verhardingen”, aldus Claude Marinower, schepen voor openbaar domein. “Het betreft hier een heel uitzonderlijke publieke ruimte die we zo veel mogelijk terug in zijn oorspronkelijke natuurlijke toestand moeten herstellen, met een duidelijke padenstructuur en zichtbare toegangen tot de verschillende deelzones van het gebied.”

Zeven ambitielijnen

Vanuit het Sigmaplan, het visierapport voor de dijkwerken, het masterplan Sint-Anneke Plage, het al gevoerde onderzoek voor Linkeroever en het structuurplan Antwerpen dat vandaag van kracht is, werden volgende 7 ambitielijnen voor de Scheldeboorden Linkeroever gedestilleerd.

1 . natuurlijke Scheldeboord

De natuur wordt beschermd en versterkt. Oplossingen zoeken om de natuur te compenseren die verloren gaat door de dijkwerken en die opnieuw integreren in het geheel, wordt opgenomen in de opdracht van het masterplan.

2 . 6 km lang park

De verschillende groengebieden worden verbonden tot een landschappelijk geheel. Doorheen het parkgebied lopen paden, zijn er verschillende toegangen en voldoende speel- en rustpunten.

3 . recreatief park

De groene en recreatieve invulling van de Scheldeboorden wordt behouden en versterkt. De aanwezige watersport (scouts en clubs) verrijkt de beleving en versterkt de band met de Schelde. Aan de Plage, de zone tussen de Blancefloerlaan en Galgenweellaan en aan het Galgenweel zelf is ruimte voor een recreatief intensievere invulling, inclusief verblijfsrecreatie. Aan de Plage geldt het bestaande masterplan als leidraad voor de toekomst.

4 . Frederik Van Eedenplein als verwelkoming

Voor het Frederik Van Eedenplein wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen het vinden van aansluiting bij de Scheldeboord en het versterken van het ‘hart van Linkeroever’. Daarbij wordt onderzocht hoe ook de band met rechteroever kan worden versterkt. De bestaande infrastructuur en mobiliteit op het plein worden grondig geëvalueerd en indien nodig hertekend.

5 . herstel van contact met Schelde

Dankzij de ophoging van de dijk zal een continue wandeling langs de Schelde mogelijk worden. Dit brengt de rivier terug dichter bij de stad. Die beleving zal worden verrijkt dankzij verschillende uitkijkpunten. Bestaande en nieuwe steigers, die zullen gebruikt worden voor de waterbus en veren, dragen bij aan de verbinding over het water.

6 . park rijk aan verhalen uit het verleden

Er wordt ook teruggeblikt naar het verleden. De geschiedenis van Linkeroever is in niets te vergelijken met die van de rechteroever. Het team gaat na welke verhalen te vertellen zijn en hoe deze verwerkt kunnen worden in een ruimtelijk ontwerp.

7 . klimaatrobuust park

Met de dijkophoging wordt Linkeroever beschermd tegen toekomstige stormen. Dit moment wordt aangegrepen om te onderzoeken hoe andere dreigingen vanuit de klimaatproblematiek, zoals droogte of overstromingen, gemilderd of vermeden kunnen worden.

Volgende stappen

De stad gaat nu allereerst op zoek naar een geschikt team door middel van een openbare aanbesteding. “De bedoeling is dat het consortium begin 2021 kan starten met de uitwerking van de visie en de ontwerpen. Deze legislatuur wordt er nog concreet werk gemaakt van het overkoepelende masterplan en de uitvoering van de publieke ruimte in Scheldeboorden-noord en Scheldeboorden-zuid”, besluit schepen De Ridder.

Meer informatie over het project is te vinden op antwerpenmorgen.be via deze link.

Info: Persbericht Stad Antwerpen
Foto: Wikimedia Commons