A'REA 2020 18 oktober 2016

Studie levert wetenschappelijke basis en voorstel actieprogramma’s voor Antwerp Children’s Zone

De studie adviseert voor Antwerp Children’s Zone een eigen visie en invulling o.a. bestaande uit nadruk op talentontwikkeling, een sterk geloof dat iedereen kan leren en groeien (growth mindset), het belang van taal, de cruciale rol van school, gezin én wijk om leerwinst te vergroten, en de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van 0 tot 25 jaar. De resultaten van de studie vormen de basis om het gesprek met scholen en wijkorganisaties aan te gaan in het participatief traject. Dit traject start op maandag 24 oktober.

In maart van dit jaar lanceerde schepen van onderwijs Claude Marinower zijn plannen voor de uitbouw van een Antwerp Children’s Zone, een wijkgerichte aanpak die leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom moet tegengaan. Ondertussen werd de wijk Kiel geselecteerd als pilootwijk voor het project waarna het studiewerk over de precieze invulling kon beginnen. Onderzoek consortium Rebel en haar partners, waaronder Prof. Ides Nicaise en Prof. Kris Van den Branden, moesten het project voorzien van een gefundeerde wetenschappelijk basis.

Rebel en partners leveren nu de studie op. Deze studie geeft een overzicht van het bestaande wetenschappelijk onderzoek, formuleert zes leidende principes voor Antwerp Children’s Zone en adviseert welke acties best ondernomen worden. Op basis van de studie start de stad later deze maand het participatief traject met de scholen en partners in de wijk, als voorbereiding op de effectieve implementatie vanaf begin 2017. Vanaf schooljaar 2017-2018 moet de Children’s Zone dan op volle kracht kunnen werken. Schepen Marinower voorziet  hiervoor de resterende jaren van deze legislatuur jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro.

“De studie levert een zeer positieve en emancipatorische basisvisie voor Antwerp Children’s Zone op” stelt schepen Marinower. “Kinderen worden benaderd vanuit hun sterktes, hun talenten en hun mogelijkheid om verder te leren en zichzelf te ontwikkelen. Hier kunnen we verder mee aan de slag.”

Good practices
In eerste instantie maakten de onderzoekers van HIVA en CTO een overzicht van wat volgens de wetenschap werkt. Zo wijst de studie onder andere op het belang van hoge verwachtingen ten aanzien van alle kinderen en jongeren, het belang van taal, de impact van gezin en wijk op de leerwinst van kinderen, aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind en de nood aan vroeg opstarten van ondersteuning aan kansarme gezinnen. Ook thema’s zoals ouderbetrokkenheid, welbevinden, informeel leren, leertijduitbreiding en flexibele leerwegen worden besproken in het onderzoek.

Leidende principes
Op basis van dit wetenschappelijk onderzoek formuleerden Rebel en partners zes “leidende principes”. Deze principes worden de kern van Antwerp Children’s Zone en geven de globale visie weer.

  1. Alle kinderen en jongeren van ‘t Kiel kunnen op basis van hun eigen talenten en passies doorstromen naar een professionele carrière;
  2. vergroten van leerwinst van elk kind;
  3. kwaliteitsvolle verbindingen tussen kind, leerkracht, school, ouders en wijk;
  4. geloof in eigen en elkaars sterkten en dat iedereen kan leren, groeien en veranderen;
  5. iedereen blijft aan boord, een geïntegreerde aanpak van 0 tot 25 jaar;
  6. een positief wijktraject als voorwaarde voor meer welbevinden.

Het consortium adviseert om enkele inhoudelijke actieprogramma’s te realiseren binnen Antwerp Children’s Zone. De programma’s zijn opgelijst in de bijgevoegde managementsamenvatting.

Participatief traject met partners

Marinower: “Deze studie geeft ons een goede basis om het gesprek aan te gaan met de scholen en organisaties in de wijk. Dit doen we aan de hand van een participatief traject dat start op maandag 24 oktober op ‘t Kiel.”

In het participatief traject met de scholen, wijkorganisaties en andere potentiële partners dient het advies uit de studie als startpunt om de effectieve implementatie van Antwerp Children’s Zone samen verder voor te bereiden en af te spreken wie welke rol kan en wil opnemen. Dit traject wordt afgerond tegen het einde van dit jaar. Waarna er kan gestart worden aan de geleidelijke uitrol vanaf 1 januari 2017.

ATV 18/10/2016 – Elke jongere van het Kiel moet kunnen doorstromen naar een professionele carrière. Dat is alvast de doelstelling van de stad Antwerpen. Die gaat deze maand samen zitten met de scholen en de wijkorganisaties van het Kiel. Om er samen voor te zorgen dat er minder jongeren de middelbare school verlaten zonder diploma. Het project krijgt de naam Children’s Zone en start volgend schooljaar.