Meld je aan 31 mei 2018

Wachtlijstouders willen betrokken blijven in dossier en vragen aangepaste regelgeving op Vlaams niveau

Tijdens een tweede infovergadering heeft onderwijsschepen Marinower vanavond samen met het LOP geluisterd naar de bekommernissen, vragen en suggesties van ouders.

Vanavond organiseerde schepen voor onderwijs Claude Marinower samen met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs (LOPs) een tweede open vergadering voor alle ouders die hun kind aanmeldden voor het eerste jaar secundair in Antwerpen, en hun kind voorlopig nog niet konden inschrijven in een school. Tijdens het gesprek bleek elke aanwezige ouder inmiddels een oplossing te hebben gevonden.

Claude Marinower: “Tijdens de eerste infoavond gaven we de raad aan ouders om even af te wachten, omdat we wisten dat er nog veel zou schuiven op de wachtlijsten. Vanavond is gebleken dat onze voorspelling juist was. Alle ouders vanavond hebben inmiddels een oplossing voor hun kind. Onze verwachting is dat na de start van de vrije inschrijvingsperiode op 4 juni, er nog veel zal schuiven op de wachtlijsten, en dat ook de resterende kinderen die nog geen plaats hebben, ingeschreven zullen worden.”

Het gesprek bestond vooral uit vragen en bekommernissen die de ouders wilden meegeven om de inschrijvingsprocedure naar de toekomst te verbeteren. Vooral de lange periode tussen het resultaat van Meld je aan en de effectieve inschrijving van je kind bezorgt de ouders en hun kind veel stress. Dit willen zij absoluut korter zien. Geen plek vinden in die ene voorkeursschool voor een kind met specifieke zorgnoden ervaren ouders ook als problematisch. Samen met schepen Marinower en LOP-voorzitter Eric Boels zijn de ouders het erover eens dat  een centraal aanmeldsysteem waaraan alle scholen in Antwerpen deelnemen, heel wat chaos en stress zou kunnen vermijden. Tot slot gaven de ouders aan dat zij betrokken willen blijven in dit dossier en vragen zij een aangepaste regelgeving op Vlaams niveau.

Claude Marinower: “Het zou goed zijn mocht het Vlaams Parlement het snel eens geraken over een nieuw inschrijvingsdecreet. In Antwerpen hebben we nood aan een centraal aanmeldsysteem, naar voorbeeld van het basisonderwijs, één inschrijvingsdatum over heel Vlaanderen en een uniek ticket, en niet langer de verplichting met het systeem van dubbele contingentering te werken.  We hebben nood aan een systeem zoals in het basisonderwijs. Dat werkt goed.”

Alle informatie die tijdens de infovergadering werd gegeven zal in de loop van volgende week op de website van Meld je aan (https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/) gepubliceerd worden, zodat ouders die niet aanwezig konden zijn, de informatie eveneens kunnen raadplegen.